OGŁOSZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pn. Farma Wiatrowa Kobylin.


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kobylinie Uchwały Nr XLII/245/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Kobylin.

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. Uchwałą oraz Uzasadnieniem  o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i Podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w godzinach urzędowania.
 

                                                                 Burmistrz Kobylina

                                                                    Bernard Jasiński