-          Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

-          Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

-          Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

-          W skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców.

 

 

Art. 15 ust.1 i 2, art. 16, art. 17 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591)