-          Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 - 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

-          Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1 / 4  ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

 

Art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591)