-          w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców.

-           Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 

Art. 17 pkt.1, art. 23 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)