-          Rada gminy powołuje komisję rewizyjną w celu kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

-          W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

-          Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

-          Komisje podlegają radzie gminy, przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

-          W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

 

Art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)