-    Powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy - na wniosek burmistrza, należy do  
           wyłącznej właściwości rady gminy.

 

Art.18 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)