ZARZADZENIE NR 114/2011

Burmistrza Kobylina

z dnia 13 grudnia 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536, z późn. zmianami) oraz

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/54/2011 Rady Miejskiej w Kobylinie

z dnia 21 listopada 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Kobylinie www.kobylin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Kobylinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                 Burmistrz Kobylina

                                                                                 /-/ Bernard Jasiński