W skład Urzędu Miejskiego w Kobylinie wchodzą następujące referaty :

1. Referat Finansowy

  

-          Pracą referatu Finansowego kieruje Skarbnik, który organizuje jego pracę oraz kontroluje wykonanie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników i ponosi za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

 

Par. 9 ust. 3  Uchwały Nr X/53/99 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kobylinie