-   W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także
         zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

Art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)