Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września  2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,Gmina Kobylin, publikuje na stronie internetowej projekt programu współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013.

 

Wyrażenie pisemnej opinii na temat projektu programu współpracy Gminy Kobylin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 zgodnie z uchwałą Nr XLIV/254/10 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 września 2010r., zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego,  mogą złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Burmistrzowi Kobylina.