-          Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

-          W szczególności przewodniczący rady :

1.       zwołuje sesje rady,

2.       przewodniczy obradom,

3.       sprawuje policję sesyjną,

4.       kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,

5.       zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6.       podpisuje uchwały rady,

7.       czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

- przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady prace jej komisji

 

Art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 19 i par. 23 ust.1 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559)