- Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

- Do wyłącznej właściwości rady gminy należy :

 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek burmistrza,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących :

 a). określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określania zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b). emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

c). zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d). ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

e). zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalaną corocznie przez radę gminy,

f). tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g). określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

h). tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i). ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym   

 1. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań :

a). z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumienia z organami tej administracji,

b). z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
 2. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 1. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

- Rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną,

-  Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy,

- Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej,

- Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady osiedla, rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej, 

- Rada gminy może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie :

 1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych
 2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
 3. zasad zarządu mieniem gminy,
 4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

- W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy te mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach,

- Rada gminy w formie uchwały ustanawia akty prawa miejscowego,

- Rada gminy określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,

- Rada gminy podejmuje uchwały o utworzeniu związku międzygminnego,

- Utworzenie związku międzygminnego wymaga przyjęcia jego statutu przez radę gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy,

- Na wniosek Burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w związku międzygminnym zastępcy burmistrza albo radnemu

 

Art. 18, 18a ust.1, art. 21 ust.1, art. 37b, art. 40 ust. 2,3 i 4, art. 41 ust.1, art.53 ust. 1, art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 70 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)