-          Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,

-          Radny może uczestniczyć w posiedzeniach komisji powołanych przez radę gminy, niebędąc ich członkami. Może zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu,

-          Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy,

-          Radny kieruje interpelacje i zapytania do burmistrza. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą może zwrócić się do przewodniczącego rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. 

-          Radni mogą, stosownie do potrzeb przyjmować obywateli gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców,

-          Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

Art. 24, art.21 ust.4, art. 23 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 39 ust 1 i 6, par. 78 ust.3, par. 81 ust. 2 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559)