-          Komisja rewizyjną jest powoływana przez radę gminy w celu kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

-          Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi,

-          Komisja rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powołanych przez radę gminy. 

-          Rada określa przedmiot działania poszczególnych komisji stałych oraz ich składy osobowe,

-          Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym radzie, która może nakazać dokonanie w planie pracy stosownych zmian,

-          Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia,

-          Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności,

-          Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie,

-          Komisje mogą zażądać przybycia burmistrza na ich posiedzenie

 

 

Art. 18a ust. 1, 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 70 ust.1, par. 71, par. 72 ust. 1, 2, 3 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559)