-          przedstawiciele wszystkich klubów wchodzą w skład komisji rewizyjnej,

-          kluby mogą uchwalać własne regulaminy,

-          klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania rady,

-          na wniosek przewodniczących klubów burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania,

 

 

Art. 18a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 115 ust. 1, par. 116 ust.1 i par. 117 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559)