-          Kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej jest potrzebna do skuteczności czynności prawnej mogącej spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

-          skarbnik gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalna izbę obrachunkową,

-          skarbnik sprawuje kontrolę finansową jednostek pomocniczych i przedkłada informacje w tym zakresie burmistrzowi,

-          skarbnik z głosem doradczym uczestniczy w sesjach rady

-          do zadań skarbnika należy w szczególności :

  1. wykonywanie okreslonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania
  3. kierowanie pracą Referatu Finansowego
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  6. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza,

 

- art. 46 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 12 ust. 1, par. 28 ust. 2 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559), par. 20 Uchwały Nr X/53/99 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kobylinie