MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Celem  Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a także zapobiegać powstawaniu sytuacji trudnych.

2. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności :

1)       tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej

2)       analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej

3)       przyznawanie i opłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

4)       pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin

5)       praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi

 3. Ośrodek Pomocy Społecznej stale współpracuje z domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, burmistrzem sygnalizując potrzeby gminy w zakresie wykonywania zadań, a także udzielania informacji zarządowi w przypadku, gdy udzielana pomoc może być niewystarczająca.

 

Par. 2 i 3 Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie (Uchwała Nr XIX/113/2000 rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie).

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOBYLINIE

Szkoła realizuje cele i zadania :

1.        Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania.

2.        Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne regulują odrębne przepisy Dz.U. 13 z 2001 r. poz. 110.

3.        Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad stosownie do warunków szkoły i wieku poprzez :

a)      zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,

b)      systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)      realizowanie programu wychowawczego szkoły,

4.        Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez :  

a)      umożliwianie spożywania posiłków,

b)      system zapomóg i stypendiów,

c)      prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

d)      prowadzenie pracowni mikroekonomii (zbiórka surowców wtórnych)

5.        Prowadzi szeroko pojętą działalność dla rodziców :

a)      edukacyjną

b)      kulturalną

6.        Umożliwia prowadzenie odpłatnych kursów dla dzieci i rodziców, poprzez udostępnienie sali i sprzętu.

 

Par.5 Statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie (Uchwała NR XXXVIII/233/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie)

 

 

GIMNAZJUM W KOBYLINIE

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

1.        Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania.

2.        Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez :

-          organizowanie zająć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych

-          poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne

-          rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych

3.        Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez :

-          zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów

-          systematyczne diagnozowanie i obserwowanie zachowań uczniów

-          realizowanie programu wychowawczego Gimnazjum

4.        Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez :

-          zorganizowanie zajęć świetlicowych

-          umożliwianie spożycia posiłków

-          system zapomóg i stypendiów

-          prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

-          prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej

  

Par. 5 Statutu Gimnazjum w Kobylinie (Uchwała Nr VI/36/99 Rada Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie : założenia Gimnazjum w Kobylinie)

 

ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA I PRZEDSZKOLE W KOBYLINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUKLINOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W SMOLICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU MAŁYM

1. Szkoła podstawowa:

- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach

- realizuje :

a)        programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b)        ramowy plan nauczania,

- realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 

2.Przedszkole :

 -  prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

-  zatrudnia nauczycieli posiadających określone w przepisach kwalifikacje.

 

Art. 6 i art. 7 ust.1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329)

 

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Kobylin oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez realizację zadań dotyczących zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego i realizacji zadań państwowej polityki bibliotecznej.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1.          Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych

2.          Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentujących dorobek kultury, naukowy i gospodarczy regionu

3.          Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej

4.          Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym  i niepełnosprawnym

5.          Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych

6.          Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie gminy

7.          Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością filii bibliotecznych i punktów bibliotecznych

8.          Organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy

9.          Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

 

Par. 7,8,9 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie (Uchwała Nr XXVII/165/2001 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie)

 

 

MUZEUM ZIEMI KOBYLIŃSKIEJ W KOBYLINIE

Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii, historii i sztuki.

Dla wykonania w/w celów Muzeum w szczególności :

1) gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, etnografii, historii i sztuki regionu krotoszyńskiego drogą : zakupów, przekazów, darowizn i zapisów oraz depozytów a także w wyniku własnych badań terenowych,

2) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone w nim muzealia i materiały dokumentacyjne,

3) przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych,

4) zabezpiecza i konserwuje muzealia,

5) organizuje wystawy stałe i czasowe ze zbirów własnych, innych muzeów i placówek naukowych oraz zbiorów osób prywatnych,

6) prowadzi działalność edukacyjną ,

7) udostępnia zbiory własne dla celów ekspozycyjnych i naukowych innym muzeom i placówkom naukowym,

8) współpracuje w zakresie edukacji regionalnej z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi gminy Kobylin i powiatu krotoszyńskiego,

9) publikuje i gromadzi wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe oraz informatory związane z działalnością Muzeum a także współpracuje w przygotowaniu wydawnictw regionalnych wydawanych przez inne instytucje.

 

Par. 6 i 7 Statutu Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie (Uchwała Nr XXXIV/204/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie).

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOBYLINIE

1. Podstawowym celem działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie jest wykonywanie na powierzonym mu obszarze działania Miasta i Gminy Kobylin obowiązków udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz osób ubezpieczonych w narodowym funduszu zdrowia i innych osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Innym osobom niż wymienione powyżej świadczenia zdrowotne udzielane są  odpłatnie. Odpłatne świadczenia zdrowotne    też udzielane jeśli usługi nie są zawarte w kontrakcie z narodowym funduszem zdrowia oraz w sytuacjach wykazanych odrębnymi przepisami.

2. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylinie jest powołany do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta i Gminy Kobylin, a jeżeli zajdzie taka potrzeba to także na terenie gmin sąsiednich.

 

Par. 5 i 6 Statutu Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie (Uchwała Nr IX/52/99 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 16 czerwca 1999 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie)