-          Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów, a w szczególności :

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu w administracji, 
 2. pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom rady i jednostkom pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań,
 3. współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy,
 4. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
 5. współdziałanie ze Stanowiskiem d/s Organizacyjnych, Kadrowych i BHP w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 6. przechowywanie akt,
 7. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 8. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
 9. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
 10. prowadzenie rejestru przyjmowanych podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
 11. usprawnienie własnej organizacji, metod i form pracy,
 12. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez burmistrza, 

 REFERAT FINANSOWY

-          Referat finansowy dzieli się na stanowiska pracy, którego to podziału dokonuje burmistrz zarządzeniem wewnętrznym,

-          Do zadań Referatu Finansowego należy :

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi,
 2. udzielania pomocy burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy,
 3. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej urzędu, ....

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

- pracownicy na poszczególnych samodzielnych stanowiskach podlegają bezpośrednio burmistrzowi,

 

 

Par. 21, par. 9 ust. 1 i 2, par. 22, par. 14 ust.3 Uchwały Nr X/53/99 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kobylinie