ZARZADZENIE NR 98/2013

Burmistrza Kobylina

z dnia 20 listopada 2013 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536, z późniejszymi zmianami) oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi na rok 2014  stanowiącego  załącznik  do Uchwały Nr XXXV/194/2013 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Kobylin na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza  się  otwarty konkurs ofert w formie powierzenia, na realizację zadań publicznych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w  Kobylinie,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego w   Kobylinie  www.kobylin.pl  oraz  wywieszenie  na   tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego w Kobylinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                         Burmistrz Kobylina

                                                                                        /-/ Bernard Jasiński