Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy

Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy mozna dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego sie pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art 33 § 2 Kodeksu Postępowiania Administracyjnego.
Wymagane dokumenty
- Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytulem prawnym do lokalu (np. Najemcę). Potwierdzenie pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
-Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także ważny dokument potwierdzający tożsamość lub obywatelstwo.

- Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu".
- dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. Uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
- Przy zameldowaniu na pobyt stały:
dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu".
-dla obywateli państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminiowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. Uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt toplerowany:

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
-pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
-dowód osobisty pełnomocnika lub paszport

Cudzoziemcy z innych państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz – przy zameldowania na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolnośc do czynnoćsi prawnycj (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Kobyline Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1 pokój 7 lub 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. Nr 217, poz 1427 ze zm.)


Opłaty:
Czynności zgłosznia zameldowania nie podlegaja opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego:
Gmina Kobylin Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin na nr konta 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie.


Termin odpowiedzi:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Zgodnie z art.32, ust 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności" osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Wydane zaświadczenie na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Kobylinie

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. Cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząć od dnia przybycia do tego miejsca – zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie rzeczypospolitej Polskiej nie przekrtacza 14 dni.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.


Dokumenty

Załączniki

zgłoszenie pobytu stałego (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie pobytu czasowego (285.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data wprowadzenia:2015-05-18 10:50:41
Opublikował:Beata Jankowiak - Paluszkiewicz
Data publikacji:2015-05-18 12:19:22
Ostatnia zmiana:2015-05-18 12:19:28
Ilość wyświetleń:622

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij