Wniosek o warunki zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

1. dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujące teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem lecz nie mniejszej niż 50 m w skali 1 : 500 lub 1 : 1000; w stosunku do inwestycji liniowych 1 : 2000 - w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej,

2. graficzne przedstawienie inwestycji (np. koncepcja architektoniczna, szkic),

3. uzgodnienie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenie terenu  (dojazd do działki, dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, doprowadzenie energii elektrycznej),

4. pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora,


Opłaty:
1. wniosek złożony przez właściciela nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.
2. wniosek złożony przez osobę nie będącą właścicielem nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 598,00 zł

3. udzielone pełnomocnictwo - 17,00 zł

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 35 § 1, 3 i 5 KPA do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

Inspektor Czesław Piskorek, tel. 65 548 24 01 wew. 32, e-mail: czeslaw.piskorek@kobylin.pl , pokój nr 8.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Kobylina.