Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Dofinansowanie kosztów kształcenia


INFORMACJA


Wypłata kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa Prawna
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
4) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)
5) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym  (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., s.9)
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232, ze zmianami)
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Wymagane dokumenty
 - wniosek o wypłatę kosztów kształcenia zawodowego młodocianego pracownika wraz z kompletem kopii dokumentów, do których zalicza się:

1) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3) Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu,
4) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
5) Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,
6) Kopię umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
7) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
8) Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
Miejsce składania wniosku
Urząd Miejski, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

Opłaty 
 Nie pobiera się opłat

Termin odpowiedzi 
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb udzielenia odpowiedzi 
Art. 104 KPA organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji

Jednostka odpowiedzialna 
Stanowisko ds. oświaty Urzędu Miejskiego
Sylwia Wachowiak, tel. 65 548 24 01

Tryb odwoławczy 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Informacje dodatkowe
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawców o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
Pracodawcy są zobowiązani, w stosunku do każdego młodocianego pracownika, złożyć wniosek wraz kompletem dokumentów.


Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotom gospodarczym działającym:

 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
 • w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu,
 • w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, w przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,
 • w zakresie działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 • w sektorze węglowym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002,
 • w zakresie zarobkowego drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego,
 • a także przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz w sytuacji uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych
 z zagranicy.

  

    Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę

Gminy:  
 
Kobylin    3012023
Kobylin - miasto    3012024
Kobylin - obszar wiejski   3012025

Załączniki

Formularz pomocy de minimis (154.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór tabeli D (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz do wypełnienia elektr. (1) (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
instrukcja do tab. D (159.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O KOSZTACH (6.3kB) Zapisz dokument  
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie (146.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, de minimis w rolnictwie (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie (396.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Wachowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Wachowiak
Data wprowadzenia:2007-05-17 13:53:59
Opublikował:Sylwia Wachowiak
Data publikacji:2007-05-17 14:37:19
Ostatnia zmiana:2018-07-11 12:09:09
Ilość wyświetleń:2536

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij