Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wynosiła 58,29 zł za 1 dt.


                                                                                             Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w.z. J.WitkowskiZmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747.