-          Burmistrz jest w gminie organem wykonawczym,

-          Burmistrz w drodze rozporządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę,

-          Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,

-          Do zadań burmistrza należy w szczególności :

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 2. określania sposobu wykonywania uchwał,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. wykonywanie budżetu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

-          Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

-        Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

-         Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

-        Burmistrz jest kierownikiem urzędu i w związku z tym wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

-          Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy,

-        Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Może też upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza,

-          Jako organ gminy burmistrz może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie :

 1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
 2. organizacji urzędów i instytucji gminnych
 3. zasad zarządu mieniem gminy,
 4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

-          W przypadku niecierpiącym zwłoki burmistrz w formie zarządzenia może wydać przepisy porządkowe,

-          Burmistrz składa jednoosobowo oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, może też upoważnić zastępcę burmistrza do złożenia oświadczenia woli samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą,  

-          Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza działają jednoosobowo kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej

-          Burmistrz przygotowuje projekt budżetu,

-          Bez zgody burmistrza rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów,

-          Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy,

-          Burmistrzowi gminy przysługuje wyłączne prawo :

1.     zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez rade gminy,

2.       emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez rade gminy,

3.        dokonywania wydatków budżetowych,

4.        zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

5.        dysponowania rezerwami budżetu gminy,

6.        blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą,

-          Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,

-        Burmistrz informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,

-         Burmistrz wchodzi w skład zgromadzenia związków międzygminnych, w których gmina uczestniczy,

-        Na wniosek burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentację gminy w zgromadzeniu zastępcy burmistrza albo radnemu,

-          Burmistrz uczestniczy w sesjach rady gminy,

-          Do zakresu zadań burmistrza, jako kierownika Urzędu, należy :

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnianie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. okresowe zwoływanie – nie rzadziej niż raz w kwartale – narad z udziałem wszystkich pracowników,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. upoważnianie Sekretarza lub innych  pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  

 

 

Art. 26 ust.3, art. 26a ust 1 i 2 pkt.1, art. 30 ust 1 i 2, art. 31, art. 31a i art. 31b ust. 1, art. 33 ust.3,5 i 4, art. 39 ust.1 i 2, art. 40 ust.2, art. 41 ust. 2, art. 46 ust. 1, art. 47 ust.1, art. 52 ust.1 i ust. 1a, art. 60, art. 61 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 1i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), par. 119 Uchwały Nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Kobylin (Dz. U. W.W. z 2003 r. Nr 30, poz.559),  par. 17 Uchwały Nr X/53/99 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kobylinie