Zamknij okno Drukuj dokument

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Kobylin

 

W dniu 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z póź. zm.).

Żłobki i  kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

·        gminy

·        osoby fizyczne,

·        osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

    

     Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z póź. zm.)
i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr  żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Burmistrz Kobylina.

 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy dokonać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr obejmuje placówki świadczące usługi na terenie Miasta i Gminy Kobylin.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobylina.

 

 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Burmistrz Kobylina dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Miejsce składania wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – Urząd Miejski w Kobylinie Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pok. nr 10.

 

  Wniosek zawiera:

1)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2)      numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3)      oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4)      w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)      oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6)    w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL.

 

Rejestr obejmuje placówki świadczące usługi na terenie Miasta i Gminy Kobylin.

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobylina.

 

 

Opłaty:

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta i Gminy Kobylin wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Opłaty należy dokonać na konto: Urząd Miejski w Kobylin, 63-740 Kobylin, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, BS Krotoszyn konto  nr 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia  stosowne oświadczenie  w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, która stanowi dochód własny gminy.

 

  Po dokonaniu wpisu do rejestru  - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawierające następujące dane:

 

1.      nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2.      datę i numer wpisu do rejestru;

3.      formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4.      nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5.      miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana jeżeli:

 

1.      podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

2.      wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

 

1.            złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2.            nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3.            przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.   

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

 

Urząd Miejski w Kobylinie

Adres: 63-740 Kobylin, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pok. nr 10

Adres elektroniczny:  s.wachowiak@bip.kobylin.pl

Telefon:  65 548 24 01

Godziny pracy:  7:15 – 15:15

 

Termin składania dokumentów:  cały rok

 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie

 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

 

 Obowiązujące akty prawne:

 

1.            Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. (Dz. U. z 2013r. poz. 1457),

2.            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 poz. 925),

3.            Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368),

4.            Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5.            Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 584).

Załączniki

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU (38.5kB)    
OŚwiadczenie NIP REGON (21kB)    
OŚWIADCZENIE PESEL (21kB)    
Oświadczenie spełnianie warunków lokalowych (23.5kB)    
Oświadczenie o niekaralności (21kB)    
Oświadczenie tytuł prawny do lokalu (21kB)    
informacja o zmianie danych (42.5kB)    
wniosek o wykreślenie z rejestru (35kB)    

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Wachowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Wachowiak
Data wprowadzenia:2015-10-16 12:10:06
Opublikował:Sylwia Wachowiak
Data publikacji:2015-10-16 12:16:39
Ostatnia zmiana:2015-10-16 12:16:50
Ilość wyświetleń:1361