1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

2)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylin reprezentowana przez Burmistrza,  e-mail: um@kobylin.pl

3) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kobylinie jest Przemysław Marcinek. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, tel. 65 548 2401, e-mail przemyslaw.marcinek@kobylin.pl lub pisemnie na adres Rynek M. J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin.

4)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 i art. 9 ust. 2 lit. b RODO2 w celu naliczenia wysokości i podatków i opłat, windykacji i egzekucji należności podatkowych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej  wynikające z następujących przepisów:

  • Ustawa Ordynacja Podatkowa
  • Ustawa o opłacie skarbowej
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
  • Ustawa Kodeks karny skarbowy
  • Ustawa podatku leśnym
  • Ustawa o podatku rolnym
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Ustawa Kodeks karny
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego 
  • Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7)Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

 

Objaśnienie

1 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

2.Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej