Skrócony opis sprawy

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Kwestionariusz osobowy + zdjęcie
3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (dyplom, świadectwo, zaświadczenie, itp.
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objecie stanowiska
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
7. inne dokumenty wymienione każdorazowo w ogłoszeniu o naborze na określone stanowisko.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 pokój nr 1 lub listownie na adres j.w.

Termin i sposób załatwienia:
1. Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kobylin.pl
2. Na kopercie należy umieścić informację: „Oferta zatrudnienia na stanowisko ..................”
3. Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny.
4. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru jeśli nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
Informację upowszechnia się w Biuletynie i na tablicy informacyjnej Urzędu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, ze zmianami w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020

Inne informacje:
Ogłoszenie o naborze dotyczy kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim na określonym stanowisku. W ogłoszeniu wymienia się m.in. informacje dotyczące wymagań związanych ze stanowiskiem, zakres zadań wykonywanych na stanowisku i wymagane dokumenty.
Oferty otrzymane po terminie nie są rozpatrywane.