Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
(z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.


ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zmianami):


1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 

2. Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 

3. Liczba ławników do wyboru
Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.

4. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia oraz dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty te powinny zostać wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia: 

 1.  przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 2.  przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą do dnia
30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Kobylinie
po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pokój nr 6 godzinach pracy urzędu

UWAGA: Druki niezbędne do zgłoszenia kandydata na ławnika są dostępne
w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pokój nr 6 lub na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kobylinie w zakładce
„Wybory i referenda”


Lista załączników:

 1.  Wzór kardy zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2.  Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
 3.  Oświadczenie kandydata na ławnika – postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego.
 4.  Oświadczenie kandydata na ławnika – władza rodzicielska.
 5.  Zapytanie o udzielenie informacji o osobie – Krajowy Rejestr Karny.